Jord Outline Symbol Vit

Bara Lera

Krukväxtodling och plantskola

Leran som gör skillnad

Bara Lerans unika och naturliga egenskaper är grunden för en högpresterande lertillsats till odlingssubstrat. Den används av substratproducenter och odlare över hela världen och väljs på grund av sin styrka även i extrema situationer. Bara Lera är en platålera med unik sammansättning av mineraler. Leran som utgör sediment från vår senaste istid har aldrig blivit exponerad för klorider eller andra oönskade föroreningar.

Under den senaste istiden skapades en unik och fantastisk lera i södra Sverige. Leran är speciell då den formerades på platåer och inte i dalar som många andra leror, därav uttrycket platålera.

Eftersom den formerats på platåer så har leran inte exponerats av grundvattnet och har därmed heller inte utsatts för klorider eller andra oönskade föroreningar. Genom årtusenden har sedan regnvattnet sköljt ur kalk, klorider och natriumsulfider och kvar har vi endast de stabila och värdefulla lermineralerna. Bara Lera som är ren och har extremt låga halter av tungmetaller är därför mycket lämplig för användning i yrkesodling. Bara Lera har en naturlig och fördelaktig komposition av mineraler och mikroelement som plantorna drar nytta av. Bara Lera är 100% naturlig och har inga tillsatta mineraler.

Ingla Blommor

Det viktigaste för Stefan är att substratet är luftigt och bibehåller sin struktur, att det lätt och snabbt tar upp vatten, och buffrar näring för att minimera näringsläckage. Odlingssubstratet består av både blocktorv och harvtorv med tillsats av 40 kg Bara-lera per kubikmeter.
Bara Mineraler Lera Ingla Blommor Highres 2897

Jakobssons Handelsträdgård

"Odlingssubstratet ska vara lätt att vattna upp, vara vattenhållande och inte krympa när det blir torrt" - Peter Jakobsson, ägare Jakobssons Handelsträdgård
Bara Mineraler Lera Jacobssons Handelsträdgård Highres 2951

BRA VÄTNINGSEGENSKAPER OCH VATTENUPPTAG (WOK)

För odlaren är det viktigt att ha ett odlingssubstrat med hög vattenupptagningsförmåga. För att optimera bevattningstiden ska ett substrat absorbera vattnet snabbt och ge en jämn fördelning i krukan. Ett substrat med starkt hydrofob torv ger ofta problem som kräver långa bevattningstider och ojämn fördelning av vattnet i krukan.
WOK 600X400

HÖG KATJONBYTESKAPACITET (CEC)

En hög katjonbyteskapacitet i substratet är fördelaktigt för odlaren då näringsämnena stannar kvar i substratet och hålls tillgängligt för plantan. Risken är annars att näringsämnena lakas ut med bevattnings- eller regnvattnet.
CEC 600X400

HÖG ANJONBYTESKAPACITET (AEC)

En hög anjonbyteskapacitet i ett substrat är lika viktigt som att ha en hög katjonbyteskapacitet. Ett substrat med en hög anjonbyteskapacitet har en hög förmåga att buffra fosfor och gör en stor skillnad för plantans fosforupptag.
AEC 600X400

STYR NÄRINGSGIVAN

Att använda Bara Lera i substratet är en effektiv metod att buffra näringsämnen. Genom att tillsätta Bara Lera undviks urlakning av näringsämnen och flexibiliteten i styrning och kontroll av näringsgivan ökar.
Bara Mineraler Managing Fertilizing'

EN VÄLBALANSERAD LERA

Det är känt att en hög katjonbyteskapacitet är viktigt. Vad katjonbyteskapaciteten däremot inte talar om är vilka joner och i vilka proportioner som de olika kat- och an-jonerna fixeras in i lerkomplexet. Katjonbyteskapaciteten i Bara Leran byggs huvudsakligen upp av Ca2+, Mg2+ och K+ i rätt proportioner.
Bara Mineraler Yield

BUFFRING AV NÄRINGSÄMNEN

Planteringsjordar med torversättningar så som kokosfiber, träfiber och bark minskar näringsämnenas buffringskapacitet. Dessa ersättningsmaterial till torv har en lägre buffringsgrad och samtidigt ett högre pH-värde. På grund av bristen på torv är möjligheten att tillsätta kalk begränsad.
Bara Mineraler BUFFERING NUTRIENTS

EN KÄLLA FÖR SPÅR- OCH MIKROÄMNEN

Allt liv på jorden behöver minst 60 mineraler för att fungera. Vi människor mår inte bra om vår mineralvolym sjunker under detta nödvändigt antal av mineraler. Detta gäller även växter. Växter med ett lågt antal mineraler blir utarmade. Sådana växter blir lätt sjuka och känsliga för skadedjur med lägre avkastning som resultat.
Blomma 600X400

BIOLOGISK AKTIVITET

En välmående jord innehåller tusentals arter av bakterier, svampar, encelliga djur, nematoder, maskar och insekter, som reglerar åtskilliga avgörande processer. En hälsosam jord är oumbärlig för utvecklingen och tillväxten av starka, friska växter. Friska växter är mindre mottagliga för sjukdomar, skadedjur och stress, viket innebär att de också kan ta upp näring och växa optimalt. Två faktorer är extra viktiga för en hälsosam och välmående jord: Mykorrhizasvampar och gynnsamma jordbakterier.
Lera Rot 600X400

FORMA PLUGGAR OCH MINI-PLUGGAR

Bara Lera kan användas för att forma torv till stabila och hållbara pluggar. När den tyska svarta torven försvinner från marknaden letar tillverkare efter fungerande alternativ. Tillgängliga alternativ innebär yngre ljus torv.
Presspot,Plugs

ÄKTA LERMINERALER

Andelen lerfraktioner i Bara Lera-granulat är mycket hög samtidigt som andelen sandpartiklar är låg. Bara Lera har en unik sammansättning av framförallt 3-skikts lermineraler som illit och smektit. Dessa lermineraler har en stor aktiv yta med hög buffrande kapacitet.
Clay Products 600X400

CERTIFIERAD LERA

Se mer om våra certifikat

BARA LERA - REKOMMENDERADE DOSER

Se mer om dosering
Bara Mineraler Dosage